Algemene voorwaarden (AV)

Algemene voorwaarden

 

 • 1 Reikwijdte, klantinformatie

De volgende algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen Motorrad Meyer GmbH & CO. KG, die hier optreedt als Mycl Turell en consumenten/u die goederen via onze winkel kopen.

 

 • 2 Sluiting van het contract

(1) De presentatie van de producten in de onlineshop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging tot bestellen. Aanbiedingen en prijsinformatie in de onlineshop, in brochures, advertenties en ander reclamemateriaal zijn daarom aan verandering onderhevig en niet bindend.

(2) U kunt één of meerdere producten aan de winkelwagen toevoegen. Tijdens het bestelproces vult u uw gegevens en wensen omtrent. Betaalwijze, leveringsmodaliteiten etc. A Pas als u op de bestelknop klikt, doet u een bindend aanbod om een ​​koopovereenkomst af te sluiten. U kunt ook telefonisch of per fax een bindende bestelling plaatsen. Welke meteen per e-mail of Bevestiging van uw bestelling per fax houdt geen aanvaarding van het aankoopaanbod in. Een dergelijke acceptatie vindt alleen plaats wanneer u een e-mail van ons ontvangt waarin u wordt geïnformeerd dat uw bestelling is verzonden. Deze e-mail ter bevestiging van verzending vertegenwoordigt tevens de contractbevestiging. De contractbevestiging is beperkt tot de producten die in de verzendbevestigingsmail zijn vermeld en voor levering zijn aangekondigd.

(3) Wij streven er altijd naar om de door ons bij uw bestelling aangegeven levertijden te respecteren. Levertijden zijn echter afhankelijk van verschillende factoren, zoals: het type en de beschikbaarheid van de artikelen of het type levering. Daarom kunnen wij helaas geen vaste leverdata garanderen. De levertijd voor beschikbare goederen bedraagt ​​doorgaans 1-3 werkdagen na bevestiging van uw bestelling. Uiteraard informeren wij u direct over eventuele vertragingen en geven wij u een inschatting van de nieuwe leverdatum. Voor zover toegestaan ​​door de wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade, aansprakelijkheden, kosten of andere uitgaven die voortvloeien uit te late levering.

 

 • 3 Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen zijn er verzendkosten, tenzij anders vermeld. Meer informatie over de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.Zelf ophalen is ook mogelijk. Als u het zelf ophaalt, zijn er geen verzendkosten.

 

 • 4 Klantinformatie: opslag van uw bestelgegevens

Uw bestelling met details van het gesloten contract (bijv.B Soort product, prijs etc.) wordt door ons opgeslagen. Tijdens het bestelproces kunt u de algemene voorwaarden bekijken en accepteren door het vakje ernaast aan te vinken. U kunt de algemene voorwaarden op elk moment via onze website raadplegen, ook nadat het contract is gesloten. Als geregistreerde klant heeft u via het klantenlogingedeelte (mijn klantaccount) toegang tot uw eerdere bestellingen.

 

 • 5 Klantinformatie: Correctieopmerking

U kunt uw gegevens op elk moment corrigeren voordat u de bestelling plaatst via de verwijderknop. Over verdere correctiemogelijkheden informeren wij u tijdens het bestelproces. U kunt het bestelproces ook op elk moment volledig beëindigen door het browservenster te sluiten.

 

 • 6 Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij behouden ons het eigendom van de geleverde goederen voor totdat de aankoopprijs voor deze goederen volledig is betaald. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, mag u de goederen (hierna: voorbehouden goederen) niet verkopen of anderszins over de eigendom ervan beschikken.

(2) Als derden - in het bijzonder gerechtsdeurwaarders - toegang krijgen tot de gereserveerde goederen, wijst u ons op onze eigendom en moeten wij onmiddellijk op de hoogte worden gebracht, zodat we onze eigendomsrechten kunnen afdwingen.

(3) Als u zich in strijd met de overeenkomst gedraagt, vooral bij laattijdige betaling, hebben wij het recht om teruggave van de gereserveerde goederen te eisen, op voorwaarde dat wij de overeenkomst hebben herroepen.

 

 • 7 Garantieclaims/schade

Wij streven ernaar u alleen producten van de beste kwaliteit te bieden. Indien de producten die u ontvangt defect of beschadigd zijn, kunt u contact opnemen met onze klantenservice per e-mail op info@mycl-turell.de of telefonisch: 0241-9464215. We zullen u dan vragen de defecte/beschadigde producten aan ons te retourneren voor inspectie en we zullen de geretourneerde producten repareren of vervangen of u de aankoopprijs terugbetalen (inclusief eventuele bezorgkosten).

In de volgende gevallen is een terugbetaling of vervanging uitgesloten en sturen wij het product naar u terug:

 • Het product is niet gekocht in onze onlineshop DE;
 • Het defect aan het product is veroorzaakt door het niet naleven van de instructies op de productlabels of onderhoudsinstructies op de productverpakking;
 • Het defect aan het product is veroorzaakt door verkeerd gebruik of veroorzaakt door nalatigheid (bijv.B door contact met chemische stoffen. Brand, hitte of schade veroorzaakt door scherpe voorwerpen zoals messen of prikkeldraad etc. werden veroorzaakt);
 • het defect aan het product als gevolg van veranderingen aan het product (bijv.B veroorzaakt door de wijziging op maat).

Houd er rekening mee dat wij ons het recht voorbehouden om uw claims voor vervanging, reparatie of Terugbetaling wordt geweigerd als het defect te wijten is aan normale slijtage van producten die hun normale levensduur hebben overschreden. Mycl Turell behoudt zich het recht voor om prijzen of technische specificaties te wijzigen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekst- of illustratiefouten. Vanwege technische beperkingen kunnen de productkleuren enigszins afwijken van de originele kleuren. Voor het overige gelden de wettelijke garantietermijnen voor gebreken aan de gekochte goederen. Momenteel bedraagt ​​dit twee jaar voor nieuwe goederen en één jaar voor gebruikte goederen vanaf levering.

 

 • 8 Beperking van aansprakelijkheid

(1) Behalve in geval van opzet en grove nalatigheid is Mycl Turell/Motorrad Meyer GmbH & Co. aansprakelijk. KG is niet aansprakelijk voor onvoorzienbare directe of indirecte schade of Gevolgschade die u of derden mochten lijden in verband met de dienstverlening en/of voor schade van welke aard dan ook die daarmee verband houdt en voortvloeit uit het niet nakomen van de daaraan verbonden verplichtingen, ook met betrekking tot eventuele schadeclaims die derden partijen kunnen maken.U begrijpt uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid van Mycl Turell met betrekking tot elke vorm van niet-uitvoering van de diensten waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen, beperkt is en in geen geval beperkt zal zijn tot de diensten die Mycl Turell ontvangt en levert in verband met de uitvoering van de diensten. individuele diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, kunnen hoger zijn dan de aan u betaalde bedragen.Alle grote schade, verliezen, kosten en uitgaven zijn uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid. Mycl Turell is in geen geval aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of beperkingen die u lijdt door redenen die niet onze verantwoordelijkheid zijn. op vertragingen veroorzaakt door operationele storingen, gebrekkige of onjuiste gegevensoverdracht of oorzaken buiten onze controle - inclusief, maar niet beperkt tot, vertragingen of onderbrekingen in de systeemverbinding, operationele storingen of verbindingsproblemen van het internet of onderbrekingen, beëindigingen, storingen van netwerkknooppunten, onderbrekingen, onderbrekingen of storingen van elektronische diensten, post of elektriciteit; op uitsluitingen en stakingen, ook die van ons eigen personeel, ongeacht waar deze plaatsvinden; op preventies en obstakels veroorzaakt door wettelijke bepalingen of bevelen van binnenlandse of buitenlandse autoriteiten; op maatregelen of regelingen die zijn opgelegd door rechtbanken of derden; aan andere oorzaken die ons niet kunnen worden verweten en in het algemeen aan elke vorm van hindernissen en obstakels die niet door ons met normale commerciële zorg kunnen worden overwonnen.

(2) Mycl Turell is niet aansprakelijk voor frauduleus en illegaal gebruik door derden van de creditcard of andere betaalmethoden die u gebruikt om de producten te kopen.Mycl Turell heeft op geen enkel moment tijdens het aankoopproces toegang tot uw creditcardnummer of andere betalingsproviders.

(3) Mycl Turell aanvaardt eveneens geen contractuele of niet-contractuele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade aan personen en/of voorwerpen die zou kunnen voortvloeien uit zelfs een gedeeltelijke niet-aanvaarding van een bestelling door Mycl Turell.

 

 • 9 Transportschade

Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld deze fouten dan onmiddellijk aan de bezorger en neem zo snel mogelijk contact met ons op. Het niet indienen van een klacht of het niet contacteren van ons heeft geen gevolgen voor uw wettelijke garantierechten. Maar u helpt ons om onze eigen claims tegen de vervoerder te voldoen of om aanspraak te kunnen maken op een transportverzekering.

 

 • 10 retourneert

(1) U kunt de door u ontvangen goederen zonder opgave van reden binnen 30 dagen retourneren door de goederen te retourneren. De termijn begint op zijn vroegst bij ontvangst van de goederen en deze instructies.

(2) Gebruik alstublieft ons retourformulier, dat u per e-mail ontvangt met de orderbevestiging. Als alternatief kunt u ook via onze website een retouraanvraag indienen.

(3) Kosten van retourneren binnen en buiten de EU:

 

Onder de volgende link vindt u onze verzendkosten binnen en buiten de EU (voor verzending buiten Duitsland) Informatie over verzendkosten | Mycl Turell (mycl-turell.de). Voor pakketten die door de douane moeten is het essentieel dat de inhoud geïdentificeerd kan worden. Voeg een kopie van de factuur toe aan het pakket. Zendingen die onder de waarde zijn gemarkeerd, zonder factuur of zonder reden voor retour, worden automatisch teruggestuurd naar de afzender. Indien u voor uw retourzending heeft gekozen voor een creditnota, dan trekken wij dit bedrag af van het creditbedrag.

 

 • 11 Annuleringsbeleid

 

(1) Herroepingsrecht


U heeft het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt ​​dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen of heeft Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Motorrad Meyer GmbH & Co. KG, Grüner Weg, Grüner Weg 123, 52070 Aken, e-mail:  info@mycl-turell.de, Tel: 0241 94 64 216, Fax: 0241 94 64 23 0) door middel van een duidelijke verklaring (bijv.B een brief verzonden per post, fax of e-mail) waarin u wordt geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.U kunt uw herroepingsrecht ook uitoefenen door de producten binnen de herroepingstermijn eenvoudigweg naar ons terug te sturen.

 

 

(2) Gevolgen van intrekking


Als u deze overeenkomst herroept, behouden wij alle betalingen (met uitzondering van de verzendkosten en eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een ander soort levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) in die wij die wij van u hebben ontvangen, moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt; Voor deze terugbetaling zijn u in geen geval kosten verschuldigd. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. Alleen dan ontvangt u de terugbetaling. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van dertig dagen is verstreken. Wij dragen de directe kosten van het retourneren van de goederen (geldt alleen binnen Duitsland). U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de functionaliteit van de goederen vast te stellen.

 

(3) Uitsluiting van het herroepingsrecht


Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

 

 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of vaststelling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,
 • om verzegelde goederen te leveren die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden geretourneerd als de verzegeling na levering is verwijderd,
 • voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd,
 • om audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking te leveren, indien de verzegeling na levering is verwijderd,
 • voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten.

 

(4) Voorbeeldformulier voor herroeping


Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Aan:

Motorrad Meyer GmbH & Co. KG

Mycl Turell

Grüner Weg 123
DE-52070 Aken

Fax: 0241-94 64 23 0
E-mail: info@mycl-turell.de

Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

(Geef hier de exacte naam van de goederen op)

Besteld op ________________________________ (*)/ontvangen op _______________________(*)


Je naam:
Je adres:

Datum:

Je handtekening (alleen voor papieren kennisgeving):

 

 • 12 Gegevensbescherming

Wij nemen de kwestie van gegevensbescherming zeer serieus en leven daarom de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming na, evenals mogelijke relevante andere nationale wetten op gegevensbescherming. Onze informatie over gegevensbescherming vindt u onder Gegevensbescherming | Mycl Turell (mycl-turell.de). Op verzoek sturen wij u deze graag toe.

 

 • 13 Auteursrecht en industriële eigendomsrechten

Tenzij expliciet anders geregeld, zijn wij de eigenaar of Licentiehouder met betrekking tot alle intellectuele eigendomsrechten op deze website. Deze website en de gehele inhoud ervan zijn beschermd door nationale en internationale auteursrechtwetten. Door uw gebruik van deze website krijgt u geen enkel recht met betrekking tot auteurs-, modellen- of merkrechten.

U mag inhoud van deze website uitsluitend afdrukken of downloaden voor uw persoonlijk, informatief, niet-commercieel gebruik.

U mag de papieren of digitale kopieën van de inhoud op deze website op geen enkele manier wijzigen. Ook mag u de inhoud van deze website op geen enkele wijze kopiëren, distribueren, publiceren, overdragen of verkopen. In het bijzonder mag u delen van deze website niet voor commerciële of commerciële doeleinden gebruiken zonder eerst een overeenkomstige licentie van ons te verkrijgen of de licentiegever te hebben ontvangen.

Alle woord- en beeldmerken, logo's, merknamen (“merken”) die op de website worden weergegeven, zijn en blijven eigendom van Motorrad Meyer GmbH & Co. KG/Mycl Turell. Het gebruik van het handelsmerk op andere websites of het linken in welke vorm dan ook naar andere websites is niet toegestaan, tenzij Motorrad Meyer GmbH & Co. KG/Mycl Turell heeft hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor gegeven.


 • 14 Online geschillenbeslechting (OS)

 

Geschillenbeslechtingsprocedures

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

 

Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt consumenten een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden onder
de externe link www.ec.europa.eu/consumers/odr .

Ons e-mailadres: info@mycl-turell.de

 • 15 Plaats van jurisdictie en plaats van uitvoering is Aken.

Op alle contracten tussen u en Motorrad Meyer GmbH & Co. KG/Mycl Turell en deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen.

 

 • 16 Scheidbaarheidsclausule

Als een van de bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of onvolledig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onaangetast.

×