Competitie juridische kennisgeving

voor Mycl Turell

Organisator:

Motorrad Meyer GmbH & Co. KG, Grüner Weg 123, 52070 Aken, hierna “organisator”, is de organisator van bovenstaande.A concurrentie. De wedstrijd wordt gepubliceerd via het Instagram-kanaal @myclturell. De wedstrijd duurt 5 dagen vanaf het moment van plaatsing op het bovengenoemde profiel tot de 14e.11.2022 om 23:59 uur

Wedstrijdproces:
Alleen natuurlijke personen die woonachtig zijn in de EU kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Deelname vindt uitsluitend online plaats. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaan alle deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden.

Deelname aan de wedstrijd vindt plaats door op de overeenkomstige drie markeringen onder bovenstaande te klikken.G Plaats en deel de wedstrijdpost in je eigen Instagram-verhaal. Daarnaast zijn de kanalen @myclturell en @motorrad.meyer voor deelname.De winnaars worden bepaald na de sluitingsdatum voor deelname aan een willekeurige loterij onder alle deelnemers. Als de wedstrijd aan een taak is gekoppeld, doen alleen de deelnemers mee aan de loterij die de taak correct hebben voltooid.

De winnaars worden binnen 24 uur na het einde van de wedstrijdperiode door loting getrokken en er wordt onmiddellijk contact met u opgenomen via een bericht op hun Instagram-profiel van @myclturell. Voor elke prijs wordt 1 winnaar gekozen. Er is in totaal 1 winnaar. Als de betreffende winnaar niet reageert binnen 48 uur nadat hij op de hoogte is gesteld van de winst, is de aanspraak op de prijs niet langer geldig.

Deelname is slechts één keer toegestaan ​​per persoon/gebruiker en per bericht.

Onder de deelnemers worden de volgende prijzen verloot:
1x “Easy Kangaroorider geel” motorhandschoenen ter waarde van € 79,95. Uitbetaling van de winst is niet mogelijk.

Organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie. Indien een bezorgpoging mislukt, is de organisator niet verplicht een nieuwe bezorgpoging te ondernemen.

Organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie. Alle prijzen worden naar de respectievelijke winnaars verzonden. Het is niet mogelijk om de prijs op een andere locatie op te halen.Eventuele vervolgkosten zoals douanerechten of verzending naar een andere locatie of naar het buitenland zijn voor rekening van de winnaar.

Uitsluitingen van wedstrijden:
Deelname aan de wedstrijd is alleen toegestaan ​​als alle persoonlijke gegevens correct zijn. Organisatoren hebben het recht om personen uit te sluiten van deelname als daar legitieme redenen voor zijn, zoals:B een schending van de algemene voorwaarden, manipulatie, etc. cadeau. Deelname namens iemand anders, vooral via wedstrijdbureaus, is niet toegestaan. Winsten kunnen niet worden overgedragen aan derden.

Gegevensbescherming:
Om aan de wedstrijd deel te nemen, moet u persoonlijke gegevens verstrekken. De verzamelde persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt voor het uitvoeren van de wedstrijd. Alle persoonlijke gegevens van de deelnemers worden zonder hun toestemming niet aan derden doorgegeven of voor gebruik beschikbaar gesteld. In deze context hebben de organisatoren het recht om de gegevens van de winnaars door te geven aan samenwerkingspartners om de levering van de prijzen mogelijk te maken. De namen van de winnaars kunnen worden gepubliceerd op de website van de organisator en/of sociale mediakanalen. Winnaars gaan uitdrukkelijk akkoord met deze vorm van publicatie.

De deelnemers kunnen hun verklaarde toestemming op elk moment intrekken. De herroeping moet schriftelijk of per e-mail aan de organisator worden verzonden. Nadat de toestemming is ingetrokken, worden de verzamelde en opgeslagen persoonlijke gegevens van de deelnemers onmiddellijk verwijderd.

Persoonlijke gegevens worden niet overgedragen aan derden voor andere doeleinden dan hieronder vermeld.

Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als:
– u uw persoonlijke gegevens verstrekt in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. a DSGVO uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven,
- de overdracht in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. f AVG noodzakelijk is om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat u een doorslaggevend legitiem belang hebt bij het niet openbaar maken van uw gegevens,
- In het geval dat openbaarmaking vereist is in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. c AVG er bestaat een wettelijke verplichting en dit is wettelijk toegestaan ​​en in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. b AVG is vereist voor de verwerking van contractuele relaties met u.

 

Wijzigingen in de voorwaarden voor deelname en beëindiging van de wedstrijd:
Organisatoren kunnen de wedstrijd op elk moment beëindigen als dit noodzakelijk wordt vanwege ongunstige omstandigheden die de organisatoren niet anders kunnen voorkomen.

Bovendien kunnen organisatoren de wedstrijd op elk moment om dezelfde redenen wijzigen of opschorten als dit de enige manier is om een ​​goede algemene uitvoering van de wedstrijd te garanderen.

Indien een dergelijke wijziging/beëindiging wordt veroorzaakt door het gedrag van deelnemers, hebben influencers het recht om van deze personen een vergoeding te eisen voor de geleden schade.

Beperkingen van aansprakelijkheid:
Alle informatie wordt verstrekt zonder garantie. Organisatoren aanvaarden geen aansprakelijkheid tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. Dwingende aansprakelijkheidsregels (met name volgens de levensmiddelenwetgeving) zijn echter uitgesloten van de bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking.

De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies, met name door gegevensoverdracht, en andere technische defecten buiten de controle van de organisator.

Anders
Wedstrijden kunnen door de organisator worden georganiseerd in samenwerking met verschillende partners (in dit geval is de samenwerkingspartner de klant), die die de prijzen beschikbaar stelt (prijssponsor). Organisatoren vertegenwoordigen de samenwerkingspartners tijdens de uitvoering van de wedstrijd en beloven de door hen geschonken prijzen uitsluitend op hun naam uit te reiken. Dit verplicht organisatoren niet tot het leveren van eigen diensten, tenzij de organisatoren in het specifieke geval zelf sponsor zijn van de prijs.

Het uitsluitend toepasselijke recht is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Als een van deze voorwaarden niet van kracht is of wordt, blijft de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden onaangetast. Eén mogelijk De ineffectieve clausule zal worden vervangen door een economisch vergelijkbare regeling.

Juridisch verhaal is uitgesloten.

Wij behouden ons het recht voor om deelnemers om gewichtige redenen uit te sluiten van de wedstrijd en prijzen terug te vorderen, vooral als er een redelijk vermoeden of bewijs bestaat van valse informatie, manipulatie, schending van deze deelnamevoorwaarden of andere onrechtmatige handelingen.

×