Nota prawna dotycząca konkursu

dla Mycl Turell

Organizator:

Motorrad Meyer GmbH & Co. KG, Grüner Weg 123, 52070 Aachen, zwany dalej „organizatorem”, jest organizatorem ww.A konkurs. Konkurs zostanie opublikowany na kanale Instagram @myclturell. Konkurs trwa 5 dni od momentu opublikowania wpisu na ww. profilu, do 14-go.11.2022 o 23:59

Przebieg konkursu:
W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie UE. Udział odbywa się wyłącznie online. Biorąc udział w konkursie, wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na niniejszy regulamin.

Wzięcie udziału w konkursie następuje poprzez kliknięcie odpowiednich trzech znaków znajdujących się pod powyższym.G Opublikuj i udostępnij post konkursowy na swojej własnej relacji na Instagramie. Ponadto kanały @myclturell i @motorrad.meyer za udział.Zwycięzcy zostaną wyłonieni po upływie terminu udziału w losowej loterii wśród wszystkich uczestników. Jeżeli konkurs jest powiązany z zadaniem, w losowaniu wezmą udział wyłącznie uczestnicy, którzy poprawnie wykonali zadanie.

Zwycięzcy zostaną wylosowani w drodze loterii w ciągu 24 godzin od zakończenia konkursu i natychmiast skontaktujemy się z nimi za pomocą wiadomości na ich profilu na Instagramie pod adresem @myclturell. Do każdej nagrody zostanie wybrany 1 zwycięzca. W sumie jest 1 zwycięzca. Jeśli dany zwycięzca nie odpowie w ciągu 48 godzin od powiadomienia o wygranej, roszczenie o nagrodę nie będzie już ważne.

Udział jest dozwolony tylko raz na osobę/użytkownika i na post.

Wśród uczestników zostaną rozlosowane następujące nagrody:
1x rękawiczki motocyklowe „Easy Kangaroorider żółte” o wartości 79,95 EUR. Wypłata wygranej nie jest możliwa.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność informacji. Jeżeli próba doręczenia nie powiedzie się, organizatorzy nie mają obowiązku podejmowania ponownej próby doręczenia.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność informacji. Wszystkie nagrody zostaną przesłane do odpowiednich zwycięzców. Nie ma możliwości odbioru nagrody w innym miejscu.Wszelkie późniejsze koszty, takie jak opłaty celne lub wysyłka do innego miejsca lub za granicę, muszą zostać pokryte przez zwycięzcę.

Wykluczenia z konkursu:
Udział w konkursie jest dozwolony tylko wtedy, gdy wszystkie dane osobowe są prawidłowe. Organizatorzy mają prawo wykluczyć z udziału osoby fizyczne, jeżeli zaistnieją uzasadnione przyczyny, takie jak:B naruszenie regulaminu, manipulacja itp. obecny. Udział w imieniu innej osoby, szczególnie za pośrednictwem agencji konkursowych, jest zabroniony. Wygranych nie można przekazywać osobom trzecim.

Ochrona danych:
Aby wziąć udział w konkursie musisz podać dane osobowe. Zebrane dane osobowe będą zbierane, przechowywane i wykorzystywane w celu przeprowadzenia konkursu. Wszelkie dane osobowe uczestników nie będą przekazywane osobom trzecim ani udostępniane do ich wykorzystania bez ich zgody. W tym kontekście organizatorzy są uprawnieni do przekazania danych zwycięzców partnerom współpracującym w celu umożliwienia dostarczenia nagród. Nazwiska zwycięzców mogą zostać opublikowane na stronie internetowej organizatora i/lub w mediach społecznościowych. Zwycięzcy wyraźnie wyrażają zgodę na tę formę publikacji.

Uczestnik może w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę. Odwołanie należy przesłać organizatorowi w formie pisemnej lub e-mailem. Po wycofaniu zgody zebrane i przechowywane dane osobowe uczestników zostaną niezwłocznie usunięte.

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy:
– przekażesz swoje dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a DSGVO wyraziło wyraźną zgodę,
- przeniesienie zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma podstaw do przyjęcia, że ​​masz nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,
- w przypadku, gdy ujawnienie jest wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. c RODO istnieje obowiązek prawny, który jest prawnie dopuszczalny i zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. b RODO jest wymagane do przetwarzania stosunków umownych z Tobą.

 

Zmiany warunków uczestnictwa i zakończenie konkursu:
Organizatorzy mogą zakończyć konkurs w dowolnym momencie, jeżeli stanie się to konieczne z uwagi na niekorzystne okoliczności, których organizatorzy nie mogą w inny sposób zapobiec.

Ponadto organizatorzy mogą w każdej chwili zmienić lub zawiesić konkurs z tych samych powodów, jeżeli tylko w ten sposób można zapewnić prawidłową ogólną realizację konkursu.

Jeżeli taka modyfikacja/wypowiedzenie jest spowodowane zachowaniem uczestników, influencerzy mają prawo żądać naprawienia szkody wyrządzonej przez te osoby.

Ograniczenia odpowiedzialności:
Wszystkie informacje podawane są bez gwarancji. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, chyba że zdarzenie miało miejsce umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Jednakże z powyższego ograniczenia odpowiedzialności wyłączone są bezwzględnie obowiązujące zasady odpowiedzialności (w szczególności zgodnie z przepisami prawa żywnościowego).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, w szczególności w wyniku transmisji danych, oraz inne wady techniczne niezależne od Organizatora.

Inne
Konkursy mogą być organizowane przez organizatora we współpracy z różnymi partnerami (w tym przypadku partnerem do współpracy jest Klient), którzy mogą fundator nagród (sponsor nagród). Organizatorzy reprezentują partnerów współpracy podczas realizacji konkursu i obiecują wręczać przekazane przez nich nagrody wyłącznie w ich imieniu. Nie zobowiązuje to organizatorów do świadczenia własnych usług, chyba że w konkretnym przypadku organizatorzy sami są sponsorami nagrody.

Wyłącznie obowiązującym prawem jest prawo Republiki Federalnej Niemiec. Jeżeli którykolwiek z tych warunków jest lub stanie się nieskuteczny, ważność pozostałych warunków uczestnictwa pozostaje nienaruszona. Prawdopodobnie jeden Klauzula nieskuteczna zostanie zastąpiona regulacją porównywalną ekonomicznie.

Droga sądowa jest wykluczona.

Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia uczestników z konkursu z ważnych powodów oraz do żądania zwrotu nagród, w szczególności w przypadku uzasadnionego podejrzenia lub dowodów zaistnienia nieprawdziwych informacji, manipulacji, naruszenia niniejszych warunków udziału lub innych czynów niezgodnych z prawem.

×